โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  15/01/2565  
  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
   อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
20
2
  16/01/2565  
  โรงเรียนบ้านนาไร่
   อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
12
3
  17/01/2565  
  โรงเรียนวัดบางสะแก
   อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม
13
4
  18/01/2565  
  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
   อ.ชำนิ  จ.บุรีรัมย์
15
5
  18/01/2565  
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
   อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
10
6
  20/01/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองบัว
   อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
7
7
  27/01/2565  
  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
   อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
32
8
  28/01/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)
   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
4
9
  28/01/2565  
  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์).
   อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
3
10
  29/01/2565  
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
   อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
21
11
  3/02/2565  
  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
18
12
  3/02/2565  
  โรงเรียนบ้านคางฮุง
   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
15
13
  9/02/2565  
  โรงเรียนบ้านสนวน
   อ.สังขะ จ.สุรินทร์
10
14
  18/02/2565  
  โรงเรียนบ้านกราม
   อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
33
15
  19/02/2565  
  โรงเรียนวังหินวิทยา
   อ.เถิน จ.ลำปาง
25
16
  20/02/2565  
  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
   อ.เชียงกลาง จ.น่าน
46
17
  21/02/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
   อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
20
18
  23/02/2565  
  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
   อ.เมือง จ.นครราชสีมา
15
19
  4/03/2565  
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
   อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
30
20
  4/03/2565  
  โรงเรียนบ้านขุมดำ
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
22
21
  8/03/2565  
  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
10
22
  9/03/2565  
  โรงเรียนจตุคามวิทยา
   อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
15
23
  9/03/2565  
  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
   อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
10
24
  10/03/2565  
  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
20
25
  10/03/2565  
  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
20
26
  16/03/2565  
  วัดโพธิ์ศรี
   อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
27
  19/03/2565  
  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร
   อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
13
28
  21/03/2565  
  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา
   อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่
15
29
  24/03/2565  
  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
   อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา
10
30
  25/03/2565  
  โรงเรียนวัดน้ำอาบ
   อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง
8
31
  28/03/2565  
  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)
   อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
11
32
  28/03/2565  
  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน
   อ.คง จ.นครราชสีมา
4
33
  29/03/2565  
  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง
   อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
3
34
  30/03/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
   อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
17
35
  1/04/2565  
  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
   อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา
0
36
  1/04/2565  
  โรงเรียนปอแดงวิทยา
   อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
30
37
  4/04/2565  
  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ
   อ.หนองหิน จ.เลย
10
38
  4/04/2565  
  โรงเรียนบ้านยางชุม
   อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
15
39
  7/04/2565  
  โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
   อ.สามโก้  จ.อ่างทอง
40
40
  18/04/2565  
  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
10
41
  5/05/2565  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด
10
42
  5/05/2565  
  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
   อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
20
43
  6/05/2565  
  โรงเรียนประชาภิบาล
   อ.บางเขน  จ.กรุงเทพมหานคร
6
44
  12/05/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
44
45
  12/05/2565  
  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
   อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
32
46
  12/05/2565  
  โรงเรียนวัดธาราวง
   อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
20
47
  13/05/2565  
  โรงเรียนประชาภิบาล
   อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร
4
48
  13/05/2565  
  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
   อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ
20
49
  19/05/2565  
  โรงเรียนบ้านโนนกุง
   อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
7
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
796