โรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว


ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รายชื่อโรงเรียน /หน่วยงาน /วัด ที่รับคอมพิวเตอร์
จังหวัด
จำนวนคอมพิวเตอร์ (ชุด)
1
  2/01/2567  
  โรงเรียนวัดนาแก้ว.
   อ.เกาะคา จ.ลำปาง
1
2
  2/01/2567  
  กลุ่มสะพานบุญแบ่งปัน
   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5
3
  2/01/2567  
  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง”
   อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
15
4
  3/01/2567  
  โรงเรียน​หนอง​กระ​แหล่ง​กระ​เดา​วิทยา​
   อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
14
5
  5/01/2567  
  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
   อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
30
6
  11/01/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
   อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
20
7
  17/01/2567  
  โรงเรียนบ้านช่องแมว
   อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
5
8
  17/01/2567  
  โรงเรียนบ้านโนนขุยสามัคคี
   อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
10
9
  19/01/2567  
  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก.
   อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
10
10
  19/01/2567  
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต2
   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
12
11
  19/01/2567  
  โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
   อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
40
12
  26/01/2567  
  โรงเรียนบ้านไหล่สูง.
   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
15
13
  26/01/2567  
  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
   อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
30
14
  29/01/2567  
  โรงเรียนบ้านไหล่สูง
   อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
2
15
  29/01/2567  
  ศูนย์เด็กเล็ก อบต.หัวง้ม
   อ.พาน จ.เชียงราย
15
16
  31/01/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองกุง
   อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
5
17
  2/02/2567  
  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
   อ.พนม จ.
20
18
  5/02/2567  
  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง
   อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
15
19
  7/02/2567  
  โรงเรียนวัดสารอด
   อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
5
20
  7/02/2567  
  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
   อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
12
21
  8/02/2567  
  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
   อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
30
22
  8/02/2567  
  โรงเรียนบ้านโคกนิยมโนนสวาท
   อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
8
23
  8/02/2567  
  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
   อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
8
24
  9/02/2567  
  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
   อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20
25
  13/02/2567  
  โรงเรียนบ้านชำโสม
   อ.เมือง จ.จันทบุรี
10
26
  13/02/2567  
  โรงเรียนบ้านโพนขวาว สพป.อำนาจเจริญ
   อ.หัวตะพาน  จ.
10
27
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านจกปก
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
28
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านสบหาด
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
29
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านแม่ระอานอก
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
30
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านห้วยยาบ
   อ.นันทบุรี จ.เชียงใหม่
1
31
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านห้วยไก่ป่า
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
32
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านฉุ้ยมอ
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
33
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านห้วยขนุน
   อ.นันทบุรี จ.เชียงใหม่
1
34
  14/02/2567  
  ศศช.บ้านลูกูดู
   อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1
35
  15/02/2567  
  โรงเรียนบ้านชะแงะ
   อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
10
36
  19/02/2567  
  โรงเรียนบ้านยางช้า
   อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
20
37
  22/02/2567  
  โรงเรียนด่านขุนทด
   อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
5
38
  24/02/2567  
  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ
   อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
7
39
  1/03/2567  
  โรงเรียนวัดสระบัว
   อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
40
รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (ชุด) 
457